61003, м. Харків,
пров. Плетньовський,
буд. 5
Харківський інститут фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
(057) 731-33-65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Студентське самоврядування як спосіб реалізації студентської активності

З проголошенням Державного суверенітету в Україні відбулося активне утвердження де­мократичних засад в усіх сферах життєдіяльності нашого суспільства. Демократизація, за­безпечуючи права і свободи громадян, торкнулася всіх верств населення, а тому не обійшла стороною й освіту.

Інтеграція України у Європейське співтовариство та перехід до ринкової економіки, безумов­но, глибоко зачіпають усі складові освітньої галузі, вимагаючи ще більшої її демократизації. Згідно з Болонським процесом студентство, що завжди було передовою когортою населення і мало свої погляди на життя, проблеми держави, розглядається як партнер, і тим самим воно не лише має свої погляди, а й право їх проголошувати, обговорювати та приймати до­сить серйозні дорослі й дуже важливі рішення. Болонський процес орієнтує вищі навчальні заклади на залучення студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів до формування зони європейської вищої освіти.

У Харківському інституті фінансів студентське самоврядування є невід’ємною складовою громадського самоврядування інституту, важливим елементом удосконалення навчально- виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності в студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені спра­ви, а також сприяння всебічному розвиткові особистості, набуття студентами якостей та на­вичок лідера, організатора, керівника.

Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків і захист їхніх прав та інтересів, зокрема, з питань організації навчального процесу, а також надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку.

Уперше питання студентського самоврядування було розглянуто в листопаді 1999 року на засіданні педагогічної ради Харківського фінансово-економічного коледжу, правонаступни­ком якого став Харківський інститут фінансів КНТЕУ.

Структурна схема студентського комітету коледжу мала дві паралелі: за роботу відповідних секторів самоврядування несли відповідальність як студенти, так і викладачі, що забезпечува­ло співдружність студентського та педагогічного колективів у громадській роботі. Відповідала за роботу ланок студентського самоврядування заступник директора з виховної роботи С.А. Лисенко. За час дещо змінилася структура студентського самоуправління в інституті. На сьогодні студентське самоврядування в інституті включає в себе діяльність таких органів: Студентсь­ка рада інституту; Студентське наукове товариство; Студентська рада гуртожитку. Вищим органом студентського самоврядування інституту є Конференція осіб, які в ньому навчаються.

 

Голови студентських рад:

1999 - 2001 роки - Шабло Наталія.

Під її керівництвом та за її участі:

розроблено структуру студентського самоврядування; Положення про студентську раду гуртожитку; Положення про студентську раду коледжу; Положення про актив навчальної групи.

 

2001 – 2004 роки - Кононенко Наталії.

Під її керівництвом та за її участі:

суттєво активізувалася та урізноманітнилася робота всіх ланок студентського самовряду­вання;

організовано та проведено низку культурно-масових та виховних заходів;

у березні 2002 р. на базі коледжу було проведено засідання обласного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи з проблеми «Досвід студентського самоврядування у Харківському фінансово-економічному коледжі».

 

2004-2006 роки - Криворучко Діна.

Під її керівництвом та за її участі:

сектори студентської ради вдосконалюють свою організаційну діяльність;

підвищується дієвість такого колективного органу, як засідання студентської ради;

активізується діяльність студентських активів навчальних груп, що пояснюється залучен­ням все ширшого кола студентів до співпраці у студентському самоврядуванні;

2002 року збірна команда нашого ВНЗ в обласних змаганнях з оздоровчої аеробіки посіла І місце серед команд ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а 2004 та 2005 років – ІІІ місце.

 

2006 – 2009 роки – Ломако Борис Олександрович.

Він був активним учасником художньої самодіяльності, капітаном команди КВК «Капіталісти», «Фрукти».

Під його керівництвом та за його участі:

у травні 2006 року команда «Капіталісти» в місті Одеса посіла І місце серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства фінансів України;

у листопаді 2006 року на фестивалі-конкурсі КВК ВНЗ Червонозаводського району коман­да посіла ІІ місце;

у травні 2007 року команда «Фрукти» посіла І місце на ІІ Всеукраїнському фестивалі КВК серед навчальних закладів Міністерства фінансів України;

у травні 2008 року команда «Фрукти» посіла І місце на ІІІ Всеукраїнському фестивалі КВК серед команд Міністерства фінансів України;

у травні 2009 року оманда «Фрукти» взяла участь у ІV Всеукраїнському фестивалі КВК між ВНЗ Міністерства фінансів України.

 

2009 – 2012 рік - Таванець Оксана

Під її керівництвом та за її участі:

активізувалася волонтерська діяльність, а саме: налагоджена тісна співпраця з при­тулком для неповнолітніх «Гармонія», з дитячим будинком «Малютка», обласним багатопрофільним санаторієм Червонозаводського району, школою-інтернатом для дітей зі зниженим слухом; міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»;

започатковано проведення Міжнародного студентського круглого столу:

1. І Міжнародний студентський круглий стіл «Студентське самоврядування: досвід, проблеми та розвиток у розрізі співробітництва держав» (13 квітня 2011 року);

2. ІІ міжнародний студентський круглий стіл «Студентське самоврядування: бенчмаркінг в контексті міжнародного співробітництва» (11-12 листопада 2011року);

засновано школу лідерства;

започатковано проведення тренінгів;

засновано студентську газету.

Студентська рада ХІФ КНТЕУ стала лауреатом міського конкурсу студентських рад

в номінації «Кращий орган студентського самоврядування державного ВНЗ» (2009 рік).

 

2012  – 2014рік - Андрєєв Микита.

Під його керівництвом та за його участі:

проведено:

12 травня 2012 року проведено ІІІ Всеукраїнський студентський круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку студентського самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення»;

8-9 грудня 2012 року проведено ІV Міжнародний круглий стіл «Співробітництво органів студентського самоврядування в контексті студентських міжнародних і всеукраїнських програм та обмінів»;

розширено географію учасників міжнародних круглих столів в інституті; започатковано проект «Бізнес-школа ХІФ»;
• започатковано проект «Знайомство студентів із гілками державної влади».
Андрєєв Микита обраний головою Харківського міського осередку Української асоціації студентського самоврядування.

Проекти студентського самоврядування ХІФ КНТЕУ 

Проект «Студентське самоврядування як спосіб реалізації студентської активності»

Цілі проекту: активізація співпраці між органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України, обговорення основних питань їхнього функціонування, визна­чення шляхів співпраці студентських самоврядних організацій з органами влади.

Визначення найбільш важливих студентських проблем та спільне напрацювання шляхів їх розв’язання; створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них лідерських якостей, організаторських навичок, відповідальності за результати своєї праці; сприяння розширенню міжнародного співробітництва, обміну досвідом студентів .

Завдання:

• взаємодія з міжнародними та всеукраїнськими студентськими об’єднаннями;

• розвиток лідерських збірностей, організаційних навичок шляхом створення спільних проектів на рівні міжнародної співпраці.

Механізм реалізації проекту:

• І Міжнародний студентський круглий стіл «Студентське самоврядування: досвід, пробле­ми та розвиток у розрізі співробітництва держав» (13 квітня 2011 року);

• ІІ Міжнародний студентський круглий стіл «Студентське самоврядування: бенчмаркінг

в контексті міжнародного співробітництва» (11-12 листопада 2011 року);

• ІІІ Всеукраїнський студентський круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку студентсь­кого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення» (12 травня 2012 року);

• ІV Міжнародний круглий стіл «Співробітництво органів студентського самоврядування в контексті студентських міжнародних і всеукраїнських програм та обмінів» (8-9 грудня 2012 року).
 

Проект «Молодіжний бізнес-центр»

Цілі проекту: формування практичних навичок ділової активності студентів; вихован­ня підприємницької культури та залучення до активної участі в підприємницький процес молоді, зміцнення міжнародного співробітництва.

Завдання:

розвиток системного й інноваційного мислення.

розвиток лідерських якостей.

опанування сучасних інструментаріїв стратегічного й проектного управління.

формування вміння управляти бізнесом в умовах змін, нестабільності, ризиків, конкуренції, кризи.

Механізм реалізації проекту:

залучення студентів до створення реальних бізнес-проектів;

реалізація підприємницького потенціалу талановитих студентів;

надання студентам можливості реалізувати свої знання та навички на практиці;

методична та матеріальна підтримка впровадження в практику найбільш життєздатних бізнес-ідей представників студентської спільноти;

курс спеціальних тренінгів;

новітні ігрові технології навчання;

майстер-класи молодих підприємців;

міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей»;

проект «Бізнес-школа ХІФ»;

студентська бізнес-гра «СТАРТ»;

міжнародна економічна студентська школа «Економічні механізми розширення внутрішніх ринків» на базі Курського інституту менеджменту, економіки та бізнесу;

   • міжнародна осіння студентська школа «Інноваційне проектування довгострокової стратегії економічного розвитку країн СНД» на базі Курського інституту менеджменту, економіки та бізнесу.

 

Проект «Виробництво очима майбутніх економістів і бухгалтерів»

Цілі проекту: розширення техніко-управлінського та економічного кругозору студентів

в галузі технології й організації виробництва, інноваційної діяльності суб’єкта господарської діяльності.

Завдання: ознайомлення з сучасними технологічними процесами і науково-технічними до­сягненнями, комплексною механізацією та автоматизацією виробництва, з історією виник­нення й розвитку споруд і пристроїв транспорту і промислових підприємств.

Механізм реалізації проекту: проведення екскурсій на діючі заводи, фабрики, фірми, на­дання студентам інформації про тонкощі роботи на реальному виробництві, знайомство студентів з директорами великих фірм, керівниками виробничих цехів.

 

Школа лідера

Цілі проекту: формування особистості, наділеної всіма необхідними лідерськими якостями, яка має знання й навички для здійснення лідерської поведінки та діяльності.

Завдання:

формування у студентів мотивації до лідерської та організаційної діяльності;

формування у студентів психологічних якостей лідера;

опанування студентами теоретичними знаннями, пов’язаними з різного роду лідерською діяльністю;

набуття студентами досвіду спілкування з лідерами у різних галузях економічної, суспільної та інших видів діяльності.

Механізм реалізації проекту:

проведення тренінгів «Психологія лідерства», «Особливості організаційної діяльності лідера», «Ораторська майстерність», «Створення іміджу лідера та основи ділової етики», «Психологія брехні», «Тайм-менеджмент»;

зустрічі з лідерами різних галузей економічної, громадської та інших видів діяльності.


Проект «Знайомство студентів із гілками державної влади»

Цілі проекту: знайомство студентів із роботою органів державної влади.

Завдання: проведення екскурсій до Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерств та відомств, знайомство з політиками, державними діячами.

 

День факультету фінансів

Цілі проекту: підвищення рівня виховної роботи на факультеті; формування у студентської молоді органічного поєднання професійних знань із загальною культурою, виховання худож­ньо-естетичних ідеалів, культури спілкування і взаємовідносин; популяризація факультету, зміцнення корпоративного духу; сприяння розвитку творчих особистостей у молодіжному середовищі; організація змістовного дозвілля студентів.

Завдання:

формування у студентів поваги до обраної професії;

виховання активної життєвої позиції та прогресивних поглядів у майбутніх фахівців;

формування соціальної зрілості студентів, набуття досвіду соціального життя;

утвердження серед студентів гуманістичних принципів, високої моральності, загально­людських ціннісних орієнтирів;

розвиток творчої індивідуальності студентів, виявлення їхніх здібностей і формування по­зитивних нахилів особистості;

підвищення ролі органів студентського самоврядування в удосконаленні навчально-ви­ховного процесу;

реалізація творчих здібностей студентів факультету;

організація дозвілля студентської молоді.

Механізм реалізації проекту:

брейн-ринг з фінансів. (ІІ, ІІІ, ІV курси);

олімпіада з економіки підприємства (ІІ курс);

   • брейн-ринг з політичної економії (І курс);

кубок декана з футболу (команда викладачів та студентів);

конкурс плакатів «Моя група»;

конкурс на кращу оду факультету;

оформлення літопису «Династія»;

нагородження науково-педагогічних працівників;

нагородження найкращих студентів за активне громадське життя, успіхи в навчанні;

урочистості з нагоди Дня факультету.

Термін проведення: щорічно з 2011 року (квітень).

 

День факультету обліку та організації управління персоналом

Цілі проекту: підвищення рівня виховної роботи на факультеті; формування у студентської молоді органічного поєднання професійних знань із загальною культурою, виховання худож­ньо-естетичних ідеалів, культури спілкування і взаємовідносин; популяризація факультету, зміцнення корпоративного духу; сприяння розвитку творчих особистостей у молодіжному середовищі; організація змістовного дозвілля студентів.

Завдання:

формування у студентів поваги до обраної професії;

виховання активної життєвої позиції та прогресивних поглядів у майбутніх фахівців;

формування соціальної зрілості студентів, набуття досвіду соціального життя;

утвердження серед студентів гуманістичних принципів, високої моральності, загально­людських ціннісних орієнтирів;

розвиток творчої індивідуальності студентів, виявлення здібностей і формування по­зитивних нахилів особистості;

підвищення ролі органів студентського самоврядування в удосконаленні навчально- виховного процесу;

реалізація творчих здібностей студентів факультету;

організація дозвілля студентської молоді.

   Механізм реалізації проекту:

   • година кар’єри;

   • круглий стіл на тему «Моя професія»;

   • свято «Смаку»;

        • конкурс «Перо літератора»

конкурс «Ода факультету»;

творча робота «Моральні цінності нашої родини»;

соціальний проект «Хвилини щастя малюків» (відвідування будинку малюка, притул­ку для неповнолітніх «Гармонія»);

відкритий дискусійний клуб «Математика чи економіка: гра з правилами чи без?»;

семінар на тему: « Методичні аспекти тайм-менеджменту в робочому графіку студентів ВНЗ»;

мюзикл вільної тематики;

нагородження найкращих студентів за активне громадське життя, успіхи в навчанні;

урочистості з нагоди Дня факультету.

Термін проведення: щорічно з 2010 року (листопад).

 

Посвята в студенти

Цілі проекту: формування сприятливого клімату в молодіжному середовищі, що сприяє адаптації студентів нового набору; зміцнення корпоративного духу; сприяння розвиткові творчих особистостей; залучення першокурсників до студентського життя.

Завдання:

адаптація першокурсників;

залучення першокурсників у творчі об’єднання, спортивні секції, студентські активи;

Механізм реалізації проекту:

урочиста хода представників вищих навчальних закладів міста Харкова (професорсько- викладацького складу, кращих студентів-переможців інтелектуальних, спортивних, ми­стецьких змагань різного рівня) майданом Свободи;

запалювання факелу знань,

літопис харківського студентства (у пам’ятну книгу щороку записують імена всіх харківських першокурсників);

масовий флеш-моб першокурсників;

урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти;

ознайомлення першокурсників з історією інституту, його традиціями, правилами внутрішнього розпорядку тощо.

Термін проведення: щорічно (вересень).

 

Проект «Я - волонтер»

Цілі проекту: сприяння поширенню волонтерського руху, залучення до нього студентської молоді; виховання таких моральних цінностей, як милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до взаємодопомоги, активізація процесу згуртування студентського колективу; пропаганда здорового способу життя; сприяння розвиткові лідерських якостей, творчих, організаторських здібностей, самовираженню та становленню волонтерів як активних членів суспільства.

Завдання:

комплексна теоретична та практична підготовка волонтерів, які на добровільних засадах виконують громадську роботу;

сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та власти­востей особистості, пошук внутрішніх резервів;

співпраця з громадськими організаціями;

проведення пропагандистської діяльності щодо здорового способу життя;

сприяння розвиткові моральних якостей і творчого потенціалу молоді;

залучення студентів до соціально активної позиції шляхом проведення соціальних акцій та заходів;

підтримка ініціатив молодих лідерів, спрямованих на розвиток волонтерського руху

в інституті;

залучення студентів до благодійної діяльності.

 Механізм реалізації проекту:

участь у міських волонтерських акціях;

організація благодійних акцій;

участь у проведені ЄВРО –2012;

відвідування дитячих соціальних закладів.

Партнери:

1. Притулок для неповнолітніх «Гармонія»;

2. Будинок «Малютка»;

3. Обласний дитячий багатопрофільний санаторій Червонозаводського району, школа- інтернат для дітей зі зниженим слухом м. Харкова;

4. Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» (ХМЦСССДМ «Довіра»).

 

Проект «Ветеран живе поруч»

Цілі проекту: вшанування пам'яті, а також виховання молоді в дусі патріотизму та поваги до старшого покоління.

Завдання:

вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, які, виявивши ма­совий героїзм, небачену стійкість, патріотизм у жорстокій війні з фашистськими загарбни­ками, відстояли свободу і незалежність Батьківщини;

формування високих моральних якостей особистості та активізація творчого потенціалу студентської молоді на засадах доброчинності;

виховання доброти та милосердя, любові й поваги до ближнього;

сприяння формуванню активної громадянської позиції у молоді як у майбутніх лідерів суспільства.

Механізм реалізації проекту:

комплекс заходів, спрямованих на практичну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни;

організація концертів та зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, бійцями за­гону особливого призначення армії генерала О. Чеснова;

організація акцій до Дня людей похилого віку, Дня Перемоги;

відвідування музеїв, проведення екскурсій місцями бойової слави (Одеські катакомби, Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І. С. Конєва» тощо.

 

Соціальний телевізійний проект «Битва ВУЗів»

Цілі проекту: культурне та гуманітарне виховання молоді, виявлення та підтримка талановитої молоді, розвиток творчої активності, популяризація студентської творчості.

Завдання:

популяризація здорового способу життя;

сприяння моральному, інтелектуальному й фізичному розвитку молоді;

надання студентам можливості реалізувати себе в ролі учасників телевізійного про­екту;

відродження народних слов'янських традицій;

залучення молоді до сфери культурного дозвілля;

підвищення рейтингів вишів-учасників нашого проекту.

 

Проект «Мандрівка крізь століття»

Цілі проекту: успадкування, збереження й популяризація народних історико-культурних традицій, звичаїв та обрядів, розвиток естетичних смаків, творчих та організаторських здібностей; виховання мовної культури, глибоке знання й володіння українською мовою як основою національної самобутності.

Завдання:

успадкування та оригінальне відтворення звичаїв і обрядів; формування шанобливого ставлення до національних традицій, культури й історії рідного народу, повага до батьків, родини;

виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини; збереження й популяризація українського фольклору; виховання студентської молоді на національних традиціях і цінностях;

розширення творчих зв’язків між студентськими й молодіжними фольклорними гурта­ми, організація дозвілля студентської молоді.

Механізм реалізації проекту:

проведення вистав в етнокімнаті «Українська хата»;

участь студентів у етнофестивалі «Печенізьке поле»;

участь студентів та викладачів у театралізованій виставі – весілля в селі Великі Будища (музей весілля);

відвідання центр українського гончарства (музей кераміки в Опішні);

відвідування музеїв народного одягу, кобзарства, пошти, Г.Сковороди, трипільської куль­тури, історичного, архітектури та побуту, хліба, рушника, іконопису, космосу, лікарських рослин в Переяславі-Хмельницькому;

знайомство з побутом Західної України (Музей народної архітектури і побуту - Шевченківський гай у Львові, архітектурно-ландшафтний комплекс під відкритим небом в Мукачеві, музей Народної архітектури та побуту в Пирогово).

 

 Проект «Подорожуючи світом»

Цілі проекту: формування соціально активної особистості; сприяння всебічному гармонійному розвиткові студентів; популяризація туризму, спорту, здорового способу жит­тя; формування іміджу інституту; розвиток та пропаганда різних видів спортивного туризму серед молоді;

Завдання:

виховання у молоді патріотизму і любові до рідного краю;

виховання гармонійно розвиненої особистості студента;

участь у міських, обласних та загальнодержавних змаганнях зі спортивного туризму;

екологічне, патріотичне та моральне виховання молоді;

створення умов для активного відпочинку студентів, викладачів та співробітників;

організація дозвілля студентської молоді;

профілактика негативних явищ у студентському середовищі;

організація туристичних, екологічних, краєзнавчих та комплексних експедицій, подо­рожей, зльотів, змагань;

створення та зміцнення власної матеріальної бази для туристсько-краєзнавчої роботи зі студентською молоддю;

фіксування власної історії, створення бази фото- та відеоматеріалів про туристичну діяльність.

Механізм реалізації проекту:
Туристичні подорожі:
• м. Харків – м. Львів – с. Лазещина – г. Говерла – курорт Буковель – с. Яблунівка –
с. Ясіня - курорт Драгобрат – с. Лазещина – м. Львів – м. Харків;

• м. Харків – м. Сімферополь – г. Лисий Іван – г. Кучерява Мар’я – г. Північний Демерджі –
г. Південний Демерджі – Долина Привидів – м. Алушта – м. Сімферополь – м. Харків;
• м. Харків –м. Одеса – м. Харків;
• м. Харків – м. Хмельницький – м. Кам’янець-Подільський – фортеця Хотин – м. Хмель¬ницький – м. Харків;
• м. Харків – м. Чернівці – с. Яремча – скелі Довбуша – р. Козьмещик – г. Говерла –
г. Петрос – сел.. Кваси – м. Рахів – м. Хуст – озеро Синевир – вод. Шипіт – м. Мукачеве –
м. Ужгород – м. Харків;
• м. Харків - м. Сімферополь – с. Перевальне – г. Чатир-Даг – Ангарський перевал –
м. Алушта - м. Сімферополь - м. Харків;
• м. Харків - м. Сімферополь - м. Балаклава – м. Севастополь – м. Ласпі - м. Сарич –
м. Севастополь - м. Сімферополь - м. Харків;
• м. Харків – м. Івано-Франківськ - с. Зелене - г. Поп-Іван - г. Чорна Гора – г. Дземброня –
г. Говерла - п. Седловина - г. Петрос - г. Шешул – поляна Менчул – с. Кваси – м. Івано- Франківськ – м. Харків;
• м. Харків – м. Феодосія –г. Карадаг – сел. Коктебель – м. Сімферополь – м. Харків.
• м. Харків – м. Чернівці – м. Яремче – с. Лазенщина – г. Говерла – г. Петрос – с. Кваси –
м. Рахів – с. Синевір – озеро Синевір – м. Мукачево – м. Ужгород – м. Харків
• м. Харків – м. Сімферополь – Ангарський перевал – г. Ангар – Бурун – Нижні плата Чатир-Даг – с. Перевальне– м. Сімферополь – м. Харків
• м. Харків – м. Сімферополь – Великий каньйон – г. Ай-Петрі – м. Ялта – м. Сімферополь -
м. Харків
• м. Харків – м. Сімферополь – м. Ялта – с. Долари – г. Уч-Кош – г. Ай-Петрі –
м. Сімферополь – м. Харків
• м. Харків – м. Сімферополь – м. Бахчисарай – м. Севастополь – м. Харків
• м. Харків - м. Сімферополь – Ангарский перевал – Ангар-Бурун– Мармурові печери – Тисова ущелина – м. Алушта – м. Харків
• м. Харків – м. Сімферополь – м. Ялта – Доласи – каньйон Уч-Кош – Василіївка – водо¬грай Учан-Су – Ставри-Кая– Долина Казок – срібна альтанка – г. Ай-Петрі – м. Ялта –
м. Сімферополь – м. Харків
• м. Харків – Ангарський перевал – Пахкал-Кая – г. Північний Демерджі (1359 м) –
г. Південний Демерджі (1239 м) – долина Привидів – м. Алушта – м. Сімферополь –
м. Харків
• м. Харків – Чорноріченський каньйон – м. Форос– м. Севастополь м. Харків.

Проект «Сплав на байдарках річками України»

Цілі проекту: сприяння всебічному гармонійному розвиткові студентів; поширенню водно­го туризму в інституті, популяризації спорту, здорового способу життя та іміджу інституту; формування здорового способу життя студентів; розвиток та пропаганда різних видів спор­тивного туризму серед молоді;екологічне виховання студентів.

Завдання:

виховання у молоді любові до рідного краю;

виховання гармонійно розвиненої особистості студента;

участь у міських, обласних та загальнодержавних змаганнях з водного туризму;

створення умов для активного відпочинку студентів, викладачів та співробітників;

організація дозвілля студентської молоді;

профілактика негативних явищ у студентському середовищі;

організація сплавів на байдарках;

• фіксування власної історії, створення бази фото- та відеоматеріалів про туристичну діяльність.

 

Проект «міні-футбол»

Цілі проекту: формування здорового способу життя серед молоді шляхом залучення до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда активного способу життя, підвищення ролі фізичної культури та спорту, організація активного відпочинку та зміцнення здоров’я студентів.

Завдання:

розвиток студентського футболу;

формування здорового способу життя серед молоді шляхом залучення до занять фізичною культурою і спортом;

удосконалення співпраці, спрямованої на зміцнення й розширення взаємовідносин

з міжнародними організаціями та футбольними асоціаціями інших країн з питань розвит­ку футболу;

вивчення та поширення міжнародного досвіду розвитку футболу;

розроблення та реалізація спільних міжнародних проектів з питань розвитку футболу;

підвищення й стимулювання інтересу до спорту серед студентства;

залучення студентів до здорового способу життя;

підвищення інтересу та залучення студентів до самостійних і систематичних занять фізичною культурою;

підвищення рівня спортивної майстерності студентів;

підвищення інтересу до футболу (міні-футболу) та популяризація міні-футболу серед студентів вишів.

Механізм реалізації проекту:

    • Кубок директора з футболу;

Кубок декана з футболу;

Кубок Student's Cup 2011;

Відкритий Кубок Бєлгородського університету кооперації, економіки і права з міні- футболу серед установ вищої і середньої професійної освіти;

         • студентська «Металіст»-ліга.

 

Свято ритмічного танцю

Цілі проекту: забезпечення повноцінного фізичного розвитку молоді як основи та невід’ємної складової всебічного розвитку особистості, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей і таланту молоді, самореалізація особистості.

Завдання: популяризація аеробіки серед студентської молоді, зміцнення здоров’я та фізичне вдосконалення студентів.

Механізм реалізації проекту:

відбірковий тур,

тренування команд-учасниць, 

фінальне змагання.

 

Клуб веселих та вмітливих

Цілі проекту: створення умов для творчого, інтелектуального й духовного розвитку студентської молоді, організації їх змістовного дозвілля.

Завдання:

пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді;

формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості;

пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та сатири;

створення умов для задоволення потреб молоді в професійному самовизначенні

й творчій самореалізації;

організація змістовного дозвілля студентів, створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу;

пропаганда, популяризація та консолідація молодіжного руху КВК в Україні;

Механізм реалізації проекту:

КВК серед команд І курсу;

Всеукраїнський фестиваль КВК між ВНЗ Міністерства фінансів України;

І Міжвузівський турнір – розіграш Кубка КВК серед команд ВНЗ Українського держав­ного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

Всеукраїнський фестиваль «Жемчужина у моря», що проходить щорічно восени у селищі- курорті Затока Одеської обл.

 

Проект «Феєрія свята»

Цілі проекту: виявлення та підтримка талановитої молоді, створення умов для творчо­го, інтелектуального й духовного розвитку студентської молоді, організації їх змістовного дозвілля, формування позитивного ставлення до життя .

Завдання:

формування атмосфери співпраці та доброзичливості серед студентської молоді;

розвиток естетичних смаків та креативності учасників конкурсу;

організація змістовного дозвілля студентів.

Механізм реалізації проекту:

святкування Дня працівника освіти;

Містер інституту;

Міс інституту;

святкування Нового року;

     • участь у конкурсах тощо.